Trivselregler

För allas trivsel vill vi att det ska fungera på följande sätt i vår bostadsrättsförening

När vi har använt tvättstugan, torkrum och mangelrum städar vi efter oss. Vi blöttorkar golven och torktumlarna ska rengöras från ludd. Vi kommer också ihåg att parkera bokningstaggen om vi inte bokar ny tid.

Mellan 22.00 och 06.00 rör vi oss lugnt och stör inte varandra.

Vi tänker på brandrisken och röker ej i källare och garage eller vind. Gasbehållare och annat brandfarligt material får inte förvaras inom fastigheten.

Vi släcker ljuset efter vistelse i källarutrymmen, vind och garage och ser till att dörrar är ordentlig låsta. Portarna låses automatiskt kl 21.00 och får inte ställas upp genom att lägga något emellan.

Vi parkerar fordon på avsedda platser. De som har förhyrda parkeringar ställer sina fordon där. Utanför ingångarna parkerar vi inte, utan det utrymmet är endast avsett för i- och urlastning. Vi måste se till att utryckningsfordon kan ta sig fram till portarna.

Vi kör inte bil på gräsmattorna och naturligtvis parkerar vi inte heller på dem. Informera gärna era besökare.

Vi ställer inte ut sopor, skor, dörrmatta eller andra prylar i trapphuset.

Husdjur får inte vara störande. Det gäller även boende vid fester.

Om fel uppstår i lägenheten, t ex stopp i avlopp eller vattenläcka och innehavaren inte kan åtgärda det, så meddela Henrik Andersson, Kåjaw på telefonnummer 070-636 77 05.

Vi matar inte fåglar, varken på konventionellt sätt eller genom att kasta ut mat från balkongerna till dem.

Vi kastar inte skräp (fimpar o ölburkar) och skakar inte mattor från balkongerna och vi snöröjer dem på vintern.

Tips för fimpar: Skaffa burk, hink eller liknande och fyll till hälften med sand. Perfekt att fimpa i och hjälper till att hålla markområden runt balkongerna ”fimpfria”.

Grillning är inte tillåten på balkongerna eller i paviljongerna.

När vi använt paviljongerna så städar vi efter oss.

Särskild kölista till garage och motvärmare finns hos Henrik Andersson, Kåjaw och han nås på telefonnummer 070-636 77 05.

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att lämna motorvärmarsladdar kvar i stolparna när inget fordon är inkopplat.

Alltså: Innehavare av motorvärmarplats måste ovillkorligen avlägsna sladd som inte är ansluten till fordon.

Det är av två skäl inte tillåtet att förvara diverse material och utrustning på trappavsatserna.

Av säkerhetsskäl. Räddningstjänsten menar att trappavsatserna skall vara rena.

För att det medför extra arbete för dem som sköter trappstädningen.

Regler för uthyrning av garage, motorvärmare platser, varmförråd och laddstationer för elfordon

All uthyrning av garage, motorvärmarplatser och varmförråd regleras i dessa regler. Tilldelning sker enligt den turordning styrelsen fastställt.

Garage, motorvärmarplatser och varmförråd kan sägas upp i enlighet med nedan eller på grund av brott mot nedanstående regler. Styrelsen i föreningen har dock att påtala sådan avvikelse och bostadsrätts-innehavaren har, inom 2 veckor efter påtalan, möjlighet att rätta till påtalade avvikelser. Vidtages inte rättelse äger styrelsen rätt att häva hyresavtalet med omedelbar verkan och vidtaga lämpliga åtgärder för att avhysa hyresgästen.

Vid utebliven betalning av hyra förloras garage, motorvärmarplats och varmförråd och man hamnar sist i turordningskön.

För att ha rättighet att få hyra garage, motorvärmarplats eller varmförråd i föreningen fodras ett boende i Brf Fjärilen. Avslutas boendet anses hyreskontraktet avslutat med samma dag som avflyttning sker. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen besluta att hyra ut garage, motorvärmar-plats eller varmförråd till annan än boende i föreningen.

Samtliga garage och motorvärmarplatser är avsedda för bilar registrerade på boende i bostadsrätten och som varit i körbart skick under senaste året. Vad gäller motorvärmarplats, finns möjlighet att hyra extra plats om tillgång finns. Om annan medlem saknar motorvärmarplats och satt upp sig på kölistan, återgår den sist uthyrda extra motorvärmarplatsen. Detta gäller även medlem som hyr både garage och motorvärmarplats eller laddstationer för elfordon och mototvärmareplats.

Används inte alla laddstationer för elfordon kan dessas platser nyttjas som motorvärmarplats. Förtur ges till att använda dessa för som laddstationer för elfordon.

Laddning av elbilar är endast tillåten på av styrelsen avvisade platser.

Skulle bostadsrättsägaren nyttja motorvärmarplatsen/garaget till annat än uppställning av bilar, äger styrelsen möjlighet att påtala detta och kräva att rättelse görs. Vad gäller varmförråden, är det boende i bostadsrätten som har nyttjanderätt av det hyrda förrådet. Denna rätt kan inte överlåtas till utomstående eller hyras ut i andrahand.

Genom att garage, motorvärmarplatser, laddstationer för elfordon och varmförråd inte kan beredas till alla lägenheter skall föreningen föra kölista i fyra delar; varmgarage, motorvärmarplats, laddstationer för elfordon och varmförråd. Bostadsrättsägaren är själv skyldig att meddela vicevärden om nyttjandet förändrats från uppställningsplats för motorfordon till att inte längre används för avsett ändamål.

Föreningens styrelse eller av denne utsedd äger rätten att omdisponera motorvärmarplats och laddstationer för elfordon.

Hyrestagaren ansvarar själv för snöröjning och halkbekämpning på den egna motorvärmarplatsen.